Regulamin oceniania z wychowania fizycznego

***OCENA PRACY UCZNIA***

 1. Stosunek do przedmiotu:

 • frekwencja - nieobecności, spóźnienia, brak usprawiedliwienia,

 • dbałość o strój ćwiczebny, jego czystość i estetykę,

 • aktywność w czasie zajęć,

 • właściwe zachowanie wobec kolegów oraz prowadzących zajęcia w czasie ćwiczeń,

 • podejście do zadań nadobowiązkowych; drobna naprawa sprzętu, chęć przygotowania sprzętu do ćwiczeń, sposób przyjmowania poleceń wydanych przez nauczyciela, udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz udział w zawodach sportowych.

 1. Sprawność fizyczna ucznia:

Sprawdziany:

 • lekkoatletyczne - wg tabeli i norm wiekowych,

 • w zakresie gier sportowych (p. siatkowa, p. ręczna, p. nożna, p. koszykowa, uni - hokej),

 • gimnastyka,

 • z zakresu sprawności ogólnej,

 • z zakresu wiadomości.

 1. Postęp w opanowaniu umiejętności i poprawie ogólnej sprawności fizycznej:

 • przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Kryteria oceny z WF:

Celujący      6

 • Uczeń spełnia wszystkie wymagania na stopień bdb.

 • Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną.

 • Zajmuje czołowe miejsca w zawodach międzyszkolnych.

Bardzo dobry     5

 • Uczeń całkowicie opanował materiał.

 • Jest sprawny fizycznie.

 • Ćwiczenia wykonuje poprawnie technicznie, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna podstawowe przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.

 • Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu.

 • Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy.

 • Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.

 • Bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych.

Dobry     4

 • Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy.

 • Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną.

 • Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi.

 • Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.

 • Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.

 • Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń.

 • Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Dostateczny     3

 • Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie.

 • Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną.

 • Ćwiczenia wykonuje niepewnie z większymi błędami technicznymi.

 • Wykazuje małe postępy w podnoszeniu sprawności motorycznej.

 • W wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne braki.

 • Przejawia braki w zakresie kultury osobistej, w postawie i stosunku do współćwiczących oraz prowadzącego zajęcia.

Dopuszczający     2

 • Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym.

 • Jest mało sprawny fizycznie.

 • Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.

 • Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.

 • Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu.

 • Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.

Niedostateczny     1

 • Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program.

 • Posiada bardzo niską sprawność motoryczną.

 • Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami.

 • Charakteryzuje się niewiedzą z zakresu teorii kultury fizycznej

 • Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w podnoszeniu sprawności.

 • Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże i rażące braki w zakresie zachowania się wobec innych ćwiczących i prowadzącego zajęcia.

 • Ma nieobecności nieusprawiedliwione.

Opracował: Arkadiusz Lasocki