"Wychowanie trzeba rozumieć jako rozwijanie wrażliwości na dobro 

i rozpoczynać od ukazywania atrakcyjności dobra,

od jego promocji i reklamy.                                        

Ważne jest, aby pod wpływem wychowania szkolnego

uczniowie budowali koncepcję swojego życia

i uczyli się realizacji swoich celów poprzez rzetelną pracę i uczciwość."

 

                                                                                   - Jan Paweł II -

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły:

 

Głównym celem szkoły jest motywowanie uczniów do twórczego, elastycznego myślenia, umożliwianie im realizacji własnych marzeń i zainteresowań. Szkoła istnieje, aby przekazywać dzieciom wiedzę i wiadomości oraz kształcić umiejętności niezbędne w życiu każdego człowieka. Chce, wychodząc naprzeciw potrzebom jej uczniów, zaoferować im umiejętności, wykształcenie, wiedzę, doświadczenie, czas i pomoc nauczycieli. Zamierza we współpracy z rodzicami dziecka umożliwić mu poznanie siebie i odkrycie swoich mocnych stron, a tym samym pomóc w odnalezieniu miejsca w świecie.

 

 

Wizja szkoły:

 

Szkoła jest sprawnie zarządzana, a jej baza i infrastruktura są modernizowane. Jej szczególną cechą jest troska o przyszłość edukacyjną uczniów, co przejawia się wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną pracującą z uczniami w sposób przygotowujący ich do oczekiwań zewnętrznych. System kształcenia uczniów w szkole ukierunkowany jest na eksponowanie ich postępów i osiągnięć. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i minimalizuje problemy wychowawcze. Wychowuje młodzież w duchu poszanowania zdrowia i środowiska naturalnego, przygotowując ją jednocześnie do pełnienia roli obywateli Europy. Zadania swoje realizuje w ścisłej współpracy z rodzicami. Reaguje na potrzeby środowiska, w którym sama odgrywa znaczącą rolę.

 

 

Szkoła kładzie nacisk na:

 

kształtowanie w uczniach poczucia własnej tożsamości regionalnej jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury

 

kształtowanie emocjonalnego stosunku do swojej małej ojczyzny, tradycji z nią związanej, kultury regionu, ale również rozbudzanie zainteresowań problematyką europejską i kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec mieszkańców i kultur innych państw;

 

rozbudzanie i zaspokojenie ciekawości poznawczej dziecka, zachęcanie do aktywności badawczej, twórczej oraz do wyrażania własnych myśli, przeżyć i uczuć w różnej formie;

 

kształtowanie postaw proekologicznych wobec najbliższego środowiska społeczno - przyrodniczego.

 

 

 

SP 32 jest szkołą publiczną. Realizuje program MEN - oficjalne programy nauczania oraz własne programy autorskie, w bieżącym roku szkolnym są to: EDUKACJA REGIONALNA. 

Liczy 16 oddziałów, uczęszcza do niej 365 uczniów (w tym 206 do klas 1 - 3 i 159 do klas IV - VI). Zatrudnionych jest 28 nauczycieli, 1 pedagog i 11 pracowników obsługi i administracji.

Na terenie szkoły jest 11 sal lekcyjnych, sala komputerowa, sala gimnastyczna (duża i mała) i sala do gimnastyki korekcyjnej, świetlica, harcówka, kuchnia i jadalnia (codziennie dwudaniowe obiady), szatnia, gabinet lekarski. Dużym atutem szkoły jest teren dookoła budynku, na którym znajdują się boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

Uczniowie klas I - III uczestniczą w zajęciach dramowych z aktorem Grzegorzem Norasem oraz biorą udział w lekcjach muzyki, które odbywają się w MDK - Piotrowice. Szkoła współpracuje również z Domem Kultury w Zarzeczu, Biblioteką Miejską oraz okolicznymi przedszkolami (corocznie odbywają się dni otwarte dla przedszkolaków). Uczniowie co roku biorą udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w których zdobywają wiele nagród i wyróżnień. W szkole realizowany jest od kilku lat program Erasmus+ i program działań Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji.

W szkole realizowane są również programy mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, programy zdrowotne i profilaktyczne oraz inne, np.:

"Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka"- realizuje go pedagog szkolny we współpracy z Policją.

"Przyjaciele Zippiego"- Partnership for Children - program wspierający rozwój zdrowia emocjonalnego dzieci, realizowany przez przeszkolonego nauczyciela w jednej z klas pierwszych.

"Ratujemy i uczymy się ratować"- program WOŚP realizowany na lekcjach W-F-u i lekcjach religii.

Fluoryzacja zębów- akcja prowadzona w szkole przez pielęgniarkę we wszystkich klasach, regularnie - w odstępach czterotygodniowych.

Cała Polska Czyta Dzieciom- akcja prowadzona w szkole przez bibliotekę i nauczycieli we wszystkich klasach, upowszechniająca wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży.

Akcje charytatywne- zbiórki mikołajowe, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza.

Zbiórka baterii używanych- cały rok szkolny we współpracy z Organizacją Odzysku REBA.

Szklanka mleka- codziennie bezpłatne białe mleko dla każdego ucznia z funduszy programu unijnego Agencji Rynku Rolnego. 

Na terenie szkoły działają:

- zespół regionalno - taneczny "Bajtle" (klasy 1 - 3);

- klub europejski (dzieci mają możliwość kontaktu z rówieśnikami krajów Europy w ramach programu Sokrates Comenius);

- ZHP - uczniowie spotykają się na zbiórkach gromady zuchowej oraz drużyny harcerskiej.

Dzieci mające problemy w nauce mogą korzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz porad i zajęć z pedagogiem szkolnym.

 

A tak wygląda nasza szkoła:

 

Wejście do budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 32 I piętro

I piętro parter

parter

suterena

sala nr 24 - nauczanie początkowe

sala nr 35 - nauczanie początkowe

sala nr 36 - nauczanie początkowe

sala nr 41 - nauczanie początkowe

sala nr 42 - matematyka

sala nr 43 - język polski

sala nr 44 - matematyka

sala nr 45 - przyroda

sala nr 53 - plastyka, technika, muzyka

sala nr 56 - język polski

sala nr 57 - język angielski

sala nr 58 - zajęcia komputerowe

Biblioteka

Biblioteka

   

Harcówka

Świetlica

Świetlica - sala zabaw Stołówka

Szatnia

sala gimnastyczna
Szatnia wychowania fizycznego
Boisko szkolne i plac zabaw "Radosna Szkoła"