Projekty ERASMUS+ realizowane w ramach akcji 2 - Partnerstwa strategiczne polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi z niskim poziomem umiejętności podstawowych, rozwijanie kompetencji kluczowych i przekrojowych, podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W akcji 2 rozróżnia się dwa typy projektów.
Pierwszy z nich to projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk, które zakładają wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianę metod, praktyk i idei. W ich skład muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje działające w obszarze edukacji z trzech różnych krajów programu. Wyjątek stanowią projekty współpracy szkół mogą w nich uczestniczyć co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów programu.
Drugi typ to projekty partnerstw strategicznych na rzecz innowacji.

Priorytety wyznaczone dla sektora Edukacji szkolnej:
 wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli;
 rozwijanie umiejętności podstawowych (matematycznych, w naukach ścisłych i czytania oraz pisania) i przekrojowych (przedsiębiorczość, ICT, języki obce);
 ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej;
 poprawa jakości wczesnej opieki i edukacji.

 

Cele projektu "Efektywne metody w uczeniu się - EPRAL"
 podniesienie kompetencji w zakresie języków obcych;
 podniesienie kompetencji w posługiwaniu się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi w nauczaniu i uczeniu się;
 lepsze zrozumienie różnorodności społecznej, etnicznej, językowej i kulturowej oraz lepsze reagowanie na nią;
 bardziej pozytywne podejście do projektów europejskich i wartości unijnych;
 motywacja uczniów do nauki poprzez wprowadzenie nauczania przez doświadczenie;
 lepsze zrozumienie praktyk, strategii politycznych i systemów kształcenia w różnych krajach;
 większa motywacja i satysfakcja z codziennej pracy.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej mają na celu wspieranie wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami z różnych krajów programu. Od połowy XX wieku obserwujemy podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów, jednoczesne ochłodzenie stratosfery oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości wynikające z zaburzenia równowagi radiacyjnej Ziemi. Proces ten nazywany jest globalnym ociepleniem.
Projekt EPRAL dotyczy tego zjawiska, które uczniowie poznają za pomocą "nauki przez doświadczenie". Badania przeprowadzone przez wielu wybitnych naukowców wykazały, iż człowiek zapamiętuje 5% tego, co usłyszy, 20% tego, co zobaczy, ale 80 % tego, co zrobi i sprawdzi na własnej skórze.
Ciekawość poznawcza (więcej widzieć, słyszeć) to naturalna potrzeba każdego dziecka. Celem projektu jest odpowiedź na pytania ucznia, wywołanie nowych pytań, rozbudzenie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Projekt odwołuje się do wrodzonej ciekawości dziecka i chęci poznawania. W czasie realizacji projektu wykorzystywane będą uzdolnienia i zainteresowania uczniów. A oni często sami będą decydować co i w jaki sposób wykonają. Ważną funkcję odgrywać będą prace badawcze samodzielnie wykonane przez uczniów. Wszystkie działania projektu mają na celu podniesienie świadomości dotyczących zagrożeń związanych z globalnym ociepleniem.

Zadania przewidziane na pierwszy rok współpracy (2016/2017):
 videokonferencja pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich
 przygotowanie ankiety oceniającej poziom wiedzy dotyczący globalnego ocieplenia i przeprowadzenie jej wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców
 przygotowanie analizy ankiety dotyczącej globalnego ocieplenia
 przygotowanie propozycji logo projektu
 przygotowanie propozycji maskotki projektu
 przygotowanie rysunków do wspólnego kalendarza na 2017 rok dotyczących zmian klimatu w Polsce
 przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych do szkół partnerskich
 przygotowanie filmu o szkole
 budowa małej szklarni do zilustrowania pojęcia efektu cieplarnianego
 przygotowanie filmu pt. "Co to jest globalne ocieplenie?" metodą nauki przez doświadczenie
 przygotowanie filmu pt. "Jakie konsekwencje dla powietrza ma globalne ocieplenie?" metodą nauki przez doświadczenie
 wymiana listów i pamiętników między uczniami szkół partnerskich

Spotkania w ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2016/2017:

I. Spotkanie dla koordynatorów projektu na Gwadelupie - XI 2016r.

II. Spotkanie dla nauczycieli i uczniów w Hiszpanii - V 2017r.

Do pobrania

Regulamin udziału w projekcie ERASMUS+
Ankieta na temat globalnego ocieplenia
Kalendarz na rok 2017

 

Szkoły partnerskie

         

  Ecole élémentaire Raphaël CIPOLIN - Pointe-ŕ-pitre, Gwadelupa

  Ecole Primaire St Sofronii Vrachanski - Vratsa, Bułgaria

  Zespół Szkół - Karczmiska, Polska

  Istituto Comprensivo "Don G. Maraziti" - Marcellinara, Włochy

  CEIP Gloria Fuertes - Dos Hermanas, Hiszpania

  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - Katowice, Polska

Pierwsza wizyta: Francja - Gwadelupa

Druga wizyta: Hiszpania - Sewilla (Dos Hermanas)